REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA Z PORTALU

1. WPROWADZENIE

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”), wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki, jakim podlega korzystanie z portalu (https://premium4u.pl) oraz dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem.
 2. Jako Konsument, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia.
 3. Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już zamówień.
 4. Bardzo ważne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu za każdym razem, gdy składane jest zamówienie.
 5. W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Zasad ochrony danych, Użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na naszym portalu.
 6. Umowa kupna produktów za pośrednictwem tego portalu pomiędzy nami a Użytkownikiem będzie dalej zwana „Umową”.

2.    KORZYSTANIE Z NASZEGO PORTALU

 1. Podczas korzystania z portalu i przy składaniu zamówień za jego pośrednictwem, Użytkownik zobowiązuje się do:
 2. Używania portalu wyłącznie do składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień;

3.    SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Aby złożyć zamówienie, Użytkownik musi przejść całą procedurę zakupu online, tj. dodać wybrany produkt do koszyka, wybrać sposób dostawy oraz dokonać płatności.
 2. Jeżeli, po złożeniu zamówienia, Użytkownik zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien nas niezwłocznie zawiadomić.
 3. W momencie wysłania przez nas i otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między nami a Użytkownikiem Umowy.
 4. Zamówienie Użytkownika jest również rejestrowane i przechowywane przez nasz system.
 5. Dokumenty księgowe potwierdzające Umowę dokonaną za pośrednictwem naszego portalu są przechowywane przez okres 5 lat. To, co pozostaje w tym momencie do zrobienia po naszej stronie, to dostawa produktu(ów) do Użytkownika, co zostało opisane poniżej.

4.    DOSTAWA

 1. Dostarczymy produkt(y) zgodnie z Potwierdzeniem wysyłki i w terminie 15 minut od momentu zaksięgowania wpłaty lub jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy.
 2. Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpić od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.
 3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone” z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy.

5.    PRZEJŚCIE RYZYKA I POSIADANIA PRODUKTÓW

 1. Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Użytkownik.
 2. Użytkownik w pełni obejmie produkty w posiadanie z chwilą ich dostawy.

6.    CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny podane na portalu zawierają podatek VAT.
 2. W trakcie procedury zakupu, ale przed dokonaniem płatności Użytkownik może zmienić szczegóły zamówienia.
 3. Użytkownik może zrealizować płatność:
 4. Przelewem
 5. poprzez platformę szybkich przelewów HotPay

7. CZĘŚCIOWE UNIEWAŻNIENIE

 1. W razie uznania jednego z postanowień niniejszego Regulaminu lub zapisów Umowy za nieważne na podstawie prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej albo prawomocnego wyroku sądu powszechnego, pozostałe warunki pozostają w mocy, a wspomniane stwierdzenie nieważności nie będzie ich dotyczyć.

8. NASZE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU

 1. Użytkownik musi się stosować do Zasad ochrony danych i Regulaminu obowiązujących w czasie, gdy korzysta z tego portalu internetowego lub składa zamówienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy prawa lub decyzji organów administracji publicznej albo samorządowej, jesteśmy zobowiązani wprowadzić z mocą wsteczną zmiany we wspomnianych Zasadach ochrony danych, Regulaminie czy oświadczeniu w sprawie prywatności.
 2. Zmiany te nie będą miały zastosowania do już złożonych zamówień.